RASA-America entrega premio G. Gamow a Eugene Koonin